Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

26 marca 2010 r. wręczenie cer­tyfikatu ISO

Gmina Pakość znalazła się wśrod 21 jed­nostek samorządu terytorial­nego, które skutecz­nie wdrożyły Sys­tem Zarządzania wg normy PN-​EN ISO 9001:2009 skut­kiem czego będzie otrzymanie dnia 26 marca 2010 r. cer­tyfikatu ISO na kon­feren­cji pod­sumowującej realizację projektu liderowanego przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Projekt pn. „Wdrożenie i cer­tyfikacja sys­temu zarządzania zgod­nego z normą ISO w jed­nost­kach samorządu terytorial­nego z terenu wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego” finan­sowany był z Programu Operacyj­nego Kapitał Ludzki.

mapa_ISO_Kujawsko-Pomorskie
mapa jed­nostek, które wdrażały ISO w ramach projektu
(źródło: Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego)

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD