Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Akcja OBUDŹ SIĘ zrealizowana !

254_2budzikPo raz pierw­szy w Pako­ści odbyła się akcja „Obudź się ” — młodzi prze­ciw uzależ­nieniom. Akcja jest jed­nym z punk­tów Gminego Programu Prze­ciw­działania Narkomanii.

Młodzież Gim­nazjum w Pako­ści w dniu 23 września 2009 r. wzięła udział w akcji i kol­por­towała ulotki infor­macyjne i materiały edukacyjne wśród młodzieży szkol­nej oraz miesz­kań­ców Pako­ści. Udział w akcji był dobrowolny i angażował młodzież, która chce prze­ciw­stawiać się roz­szerzaniu zjawiska używania alkoholu i nar­kotyków w swojej szkole i swojej społeczności.


Cele akcji:
  1. Głów­nym celem akcji „Obudź się ” jest przede wszyst­kim dotar­cie do uczniów gim­nazjum z ostrzeżeniem i skłonieniem do reflek­sji na temat swoich ewen­tual­nych wakacyj­nych kon­tak­tów z alkoholem i narkotykami.
  2. Wskazanie sygnałów, które mogą świad­czyć o problemie z nar­kotykami lub alkoholem.
  3. Dotar­cie z infor­macjami, gdzie młodzi ludzie i ich rodzice mogą uzyskać pomoc w naszym mie­ście czy okolicy, nie tylko dla siebie, ale dla przyjaciela, kolegi czy członka rodziny.
Dziękujemy wszyst­kim zaan­gażowanym za czynny udział !

DSC_0070

DSC_0034

DSC_0020

DSC_0072


Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD