Aktualizacja PKD-​zmiana wpisu w Ewiden­cji Działal­no­ści Gospodar­czej do końca grudnia

Wszyscy przed­siębiorcy, a w szczegól­no­ści ci, którzy od dłuż­szego już czasu prowadzą działal­ność gospodar­czą powinni do końca grud­nia 2009 roku zak­tualizować wpisy we wszyst­kich rejestrach w zakresie aktual­nie obowiązujących kodów Pol­skiej Klasyfikacji Działal­no­ści. Koniecz­ność ta wynika z wprowadzenia do stosowania w statystyce, ewiden­cji i dokumen­tacji, a także rachun­kowo­ści, rejestrach i sys­temach infor­macyj­nych administracji publicz­nej nowej klasyfikacji PKD 2007.

Pol­ska Klasyfikacja Działal­no­ści — PKD 2007 zaczęła obowiązywać z począt­kiem 2008 r. Przy czym dotych­czasowa klasyfikacja PKD 2004 może być jesz­cze stosowana rów­nolegle do końca 2009 r. W efek­cie oznacza to, że pod­mioty, które muszą mieć kod PKD, zobowiązane są go zmienić na nowy, zgodny z PKD 2007, do dnia 31 grud­nia 2009 r. Zmiana klasyfikacji jest wynikiem dostosowania statystyki europej­skiej (w tym pol­skiej) do stan­dar­dów obowiązujących na poziomie światowym. Dodat­kowo ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszyst­kich obszarach gospodarki oraz szybki roz­wój nowych dziedzin, szczegól­nie związanych z usługami oraz tech­nologiami infor­macyj­nymi i komunikacyj­nymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jako­ści klasyfikacji w kon­tek­ście opisywanej rzeczywisto­ści gospodar­czej.

Wnioski o zmianę wpisu w ewiden­cji działal­no­ści gospodar­czej prowadzonej przez Bur­mistrza Pako­ści, w zakresie aktualizacji kodów Pol­skiej Klasyfikacji Działal­no­ści, należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, pok. nr 16 (I piętro).