Atrak­cyjny projekt

Kraina Zabawy i Twór­czego Roz­woju zaprasza wszyst­kich chęt­nych w ter­minie 16.08.2010 r. — 15.11.2010 r. do udziału w bez­płat­nym projek­cie „Aktyw­ność rodziców szansą na szczęśliwe dzieciń­stwo”. W programie m.in:

  • Doradz­two zawodowe
  • Szkolenie z ABC Przedsiębiorczości
  • Opieka nad dziećmi uczest­ników — zajęcia spor­towe w Szkole Sztuk Walki w Inowrocławiu
  • Zwrot kosz­tów dojazdu
  • Poczęstunek dla dzieci i rodziców
  • Atrak­cyjne wycieczki (War­szawa — Sejm i Senat, Solec Kujaw­ski — Park Dinozaurów)

Projekt współ­finan­sowany przez: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Ośrodek Polityki Spo­łecz­nej w Toruniu oraz Europej­ski Fun­dusz Społeczny

Infor­macje i zapisy: Pora Beata, Kraina Zabawy i Twór­czego Roz­woju, ul. Św. Jana 21, Pakość, tel. 695 257 393