• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Obowiązek inwen­taryzacji wyrobów zawierających azbest

W związku z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest Urząd Miej­ski w Pako­ści przy­pomina wła­ścicielom nie­ruchomo­ści, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, o obowiązku dokonania inwen­taryzacji przed­miotowych wyrobów.

Infor­mację o inwen­taryzacji spo­rządzoną zgod­nie z roz­porządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo­łecz­nej z dnia 23 paź­dzier­nika 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i prze­miesz­czania azbestu oraz wykorzystywania i oczysz­czania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2003 r. Nr 192, poz. 1876) należy składać corocz­nie w ter­minie do 31 stycz­nia w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści.

pdf Infor­macja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakoń­czone 555.62 Kb

pdf Infor­macja o rodzaju i miej­scach występowania azbestu 559.41 Kb

pdf Ocena stanu i moż­liwo­ści bez­piecz­nego użyt­kowania wyrobów zawierających azbest 36.13 Kb

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD