Prze­budowa drogi Ludwiniec — Jankowo

Ku koń­cowi zbliża się inwestycja pn.: „Prze­budowa drogi Ludwiniec — Jan­kowo”, współ­finan­sowana ze środ­ków Fun­duszu Ochrony Grun­tów Rol­nych Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego w kwocie 90.000,00 złotych