Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Regaty 2010 w Łącku zakończone

W dniach 14 i 15 sierp­nia 2010 r. na jeziorze Mielno odbyły się regaty „Kujawsko-​Pałuckiej Operacji Żagiel” 2010 roz­grywane w ramach Mistrzostw Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Jach­tów Kabinowych i klasy OMEGA KPOZŻ Byd­goszcz.

W regatach uczest­niczyło 113 zawod­ników wal­cząc na 35 jach­tach. Reprezen­towano 6 klubów żeglar­skich.
W poszczegól­nych klasach zwyciężyły załogi:

Klasa T1
1. Kowal­ski Ryszard, Joanna Kowal­ska — BKŻ Byd­goszcz
2. Klim­czak Michał, Słowiń­ska Beata, Nawrocki Marek — Kor­moran Janikowo
3. Cheł­miniak Tomasz, Nowacki Emil — HKŻ „Nep­tun” Barcin

Klasa T2
1. Kur­czew­ski Robert, Kur­czew­ska Joanna, Kur­czew­ski Filip, Kur­czew­ski Jan — YKP Ino­wrocław
2. Gralik Karol, Bnac­ker Piotr — „Popiel” LOK Krusz­wica
3. Zieliń­ski Andrzej — „Popiel” LOK Kruszwica

Klasa T3
1. Nie­dżwiecki Adam, Tomasik Ewa, Kosiorek Paweł — BKŻ Byd­goszcz
2. Tomasz Łewan­dow­ski, Tomasz Łeb­kow­ski, Dariusz Kacz­marek — „ Popiel” LOK Krusz­wica
3. Grzegor­czyk Krzysz­tof, Mazurowki Piotr, Górny Prze­mysław, Adam­ski Radosław — YKP Inowrocław

Klasa OMEGA
1. Mariusz Kaź­mier­czak, Mar­cin Paw­łow­ski, Jolanta Pijanow­ska — MKŻ Żnin
2. Piwoń­ski Sławomir, Jur­kow­ski Maciej, Skrzyp­czak Adrian — MKŻ Żnin
3. Wikar­ski Mate­usz, Bazuła Maciej, Kotlarz Prze­mysław — „Kor­moran” Janikowo

Błękitną Wstęgę j. Mielno i Puchar Bur­mistrza Pako­ści zdobyła załoga „dowodzona” przez Roberta Kur­czew­skiego.
Zawod­nicy rywalizowali o puchary i nagrody ufun­dowane przez Starostwo Ino­wrocław­skie, Miasto Ino­wrocław, Miasto Pakość.

Miasto Ino­wrocław i Miasto Pakość współ­finan­sowało regaty.
Wśród spon­sorów regat należy wymienić rów­nież firmę FAMILIA PLUS z Ino­wrocławia, PHU Her­mes. Iwona Kowal­czyk ‚ Pakość; PHU MAXICAR Mar­cin Zalew­ski, Pak-​Bud Pakość, Sklep Żeglar­ski Adven­ture Ino­wrocław, Druk Intro Ino­wrocław, firma FIXI – p. Skrzyszew­skiego z Marulew.

Dzięki wspar­ciu dar­czyń­ców impreza miała ciekawą oprawę a zwycięzcy i uczest­nicy zawodów otrzymali liczne nagrody i upo­minki. W imieniu organizatorów i uczest­ników regat dziękujemy za udzieloną pomoc.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD