Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Remonty nawierzchni w mie­ście i gminie Pakość

W ramach poro­zumienia zawar­tego pomiędzy Gminą Pakość, a Kujaw­ską Spół­dziel­nia Miesz­kaniową, przy udziale pracow­ników zatrud­nionych w ramach prac inter­wen­cyj­nych, wybudowano chod­nik dla pieszych na osiedlu miesz­kaniowym przy ul. Mogileń­skiej. Budowa objęła pow. 480 m kw. i polegała na:

– wyrów­naniu i oczysz­czeniu terenu prze­znaczonego pod budowę chod­nika,
– ułożeniu krawęż­ników,
– ułożeniu obrzeży,
– ułożeniu kostki.

ksm_chodnik1

Roz­poczęto budowę chod­nika (pow. 720m kw.) w m. Łącko gm. Pakość, w ramach poro­zumienia ze Starostwem Powiatowym w Ino­wrocławiu. Do chwili obec­nej wykonano następujące prace przy udziale pracow­ników zatrud­nionych w ramach prac interwencyjnych:

– wyrów­nanie i oczysz­czenie terenu prze­znaczonego pod budowę chod­nika wraz z poboczem;
– ułożenie krawęż­ników,
– ułożenie obrzeży,
– przy­gotowanie wjaz­dów m.in. przy pomocy koparki,
– przy­gotowanie pod­łoża i roz­poczęcie układania kostki.

ackochodnik

W miesiącu czerwcu br. wykonano remont drogi w m. Dziar­nowo na odcinku ok 300 mb. Powyż­sze prace zostały wykonane przez Zakład Usług Drogo­wych Marka Smor­czyń­skiego z siedzibą w m. Olsza, gm. Mogilno, przy udziale pracow­ników zatrud­nionych przez Urząd Miej­ski w Pako­ści, w ramach prac inter­wen­cyj­nych. Wykonane prace polegały na odpowied­nim uprząt­nięciu terenu, uzupeł­nieniu ubyt­ków nawierzchni grysami, a następ­nie pojedyn­cze utrwalenie emul­sją i grysami.

dziarnowo11.jpg

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD