Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Spo­tkanie w Ratuszu

31 marca 2010 r. w sali sesyj­nej Ratusza na zaproszenie Bur­mistrza Pako­ści odbyło się spo­tkanie w sprawie moż­liwo­ści ograniczenia ruchu samo­chodów ciężarowych w cen­trum Pako­ści. W spo­tkaniu tym udział wzięli: poseł Eugeniusz Kłopotek, starosta ino­wrocław­ski Tade­usz Majewski,burmistrz Wiesław Koń­czal, przed­stawiciele Rady Miej­skiej w Pako­ści, a także człon­kowie Stowarzyszenia Miesz­kań­ców Pako­ści na Rzecz Walki z Nad­mier­nym Ruchem Pojaz­dów Ciężarowych, Hałasem i Ochrony Nie­ruchomo­ści, przed­stawiciele Zarządu Dróg Powiatowych oraz reprezen­tant Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Celem spo­tkania było omówienie problemu nad­mier­nego ruchu w pobliżu zabyt­kowych kamienic leżących w cen­trum Pakości
Na spo­tkaniu przed­stawione zostały wyniki badań prze­prowadzonych przez dra Rafała Gotow­skiego dotyczących natężenia ruchu na wybranych szlakach komunikacyj­nych Pakości.

Po przed­stawieniu propozycji roz­wiązania problemu ustalono, że naj­lep­szym warian­tem jest zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódz­kiej nr 255, której część prze­biega przez pakoski rynek.
DSC_0199

DSC_0181

DSC_0179

DSC_0186

DSC_0223

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD