Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Tutaj miesz­kamy

Tutaj miesz­kamy

II etap prze­budowy drogi w m.Rybitwy

Roz­począł się II etap prze­budowy drogi gmin­nej nr 150446C w miej­scowo­ści Rybitwy gm. Pakość, łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy — Jak­sice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Kaliska — Ino­wrocław. Wykonawcą zadania jest firma Drogi i Mosty Hen­ryk Boczek z Inowrocławia.

Czytaj więcej: II etap prze­budowy drogi w m.Rybitwy

Świąteczna zbiórka żyw­no­ści dla potrzebujących

Każdy, kto zawitał w sobotę pod PoloMar­ket lub spo­tkał młodzież gim­nazjalną z wóz­kami na ulicach miasta, mógł przy­łączyć się do charytatyw­nej zbiórki żyw­no­ści. W trak­cie zbiorki miał miej­sce także okolicz­no­ściowy koncert.

Czytaj więcej: Świąteczna zbiórka żyw­no­ści dla potrzebujących

Za nami 31 rocz­nica wprowadzenia stanu wojennego

Minęła właśnie kolejna rocz­nica wprowadzenia w Pol­sce przez władze komunistyczne stanu wojen­nego, co miało miej­sce 13 grud­nia 1981r. Jego ogłoszenie zapisało się we wspo­mnieniach każ­dego Polaka, który żył w tam­tym czasie. Ten tragiczny okres do dzisiaj pamiętają rów­nież nasi mieszkańcy.

Czytaj więcej: Za nami 31 rocz­nica wprowadzenia stanu wojen­nego

XXIII Walne Zebranie Człon­ków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

Dnia 11 grud­nia br., w Białych Błotach odbyło się XXIII Walne Zebranie Człon­ków Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich, do którego należy nasza Gmina. Związek Miast i Gmin Nad­notec­kich, jest dobrowol­nym stowarzyszeniem jed­nostek samorządu terytorial­nego, który ma na celu m.in. inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przy­wrócenia jako­ści wód Noteci, jej żeglow­no­ści, infrastruk­tury komunikacyj­nej, turystycz­nej, rekreacyj­nej i spor­towej oraz utrzymania walorów przy­rod­niczych i krajobrazowych Noteci. W 2003 roku Pakość przy­stąpiła do Związku.

Czytaj więcej: XXIII Walne Zebranie Człon­ków Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD