Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Tutaj miesz­kamy

Tutaj miesz­kamy

Stypen­dia pomostowe dla studen­tów I roku studiów

Fun­dacja Edukacyjna Przed­siębior­czo­ści wraz z innymi instytucjami, przy wspar­ciu organizacyj­nym Agen­cji Nie­ruchomo­ści Rol­nych ogłosiła XI edycję Programu Stypen­diów Pomostowych. W roku akademic­kim 2012/​2013 czekają na studen­tów pierw­szego roku studiów stypen­dia w wysoko­ści 500 zł miesięcz­nie, które będą wypłacane przez okres 10 miesięcy.

Czytaj więcej: Stypen­dia pomostowe dla studen­tów I roku studiów

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wojewódz­kie Cen­trum Zarządzania Kryzysowego w Byd­gosz­czy infor­muje, że w nad­chodzących dniach na obszarze wojewódz­twa kujaw­sko – pomor­skiego prognozowana jest moż­liwość wystąpienia burz z gradem i inten­syw­nych opadów deszczu.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne

SMS o zagrożeniach

Mając na uwadze bez­pieczeń­stwo lud­no­ści w gminie Pakość infor­mujemy, że ist­nieje moż­liwość skorzystania z bez­płat­nej usługi w for­mie SMS-​a otrzymywanego na numer telefonu z infor­macjami o zagrożeniach meteorologicz­nych i hydrologicz­nych oraz innych infor­macji z terenu gminy Pakość.

Czytaj więcej: SMS o zagrożeniach

Apel Komendy Głów­nej Straży Pożarnej

Komenda Główna Pań­stwowej Straży Pożar­nej w War­szawie infor­muje miesz­kań­ców gminy Pakość o koniecz­no­ści prze­strzegania zasad bez­pieczeń­stwa pod­czas występowania burz, huraganowych wiatrów i nawałnic.

Czytaj więcej: Apel Komendy Głów­nej Straży Pożar­nej

Kurs języka migowego dla chętnych

Pol­ski Związek Głuchych zaprasza na kurs języka migowego w Ino­wrocławiu. Kurs organizowany jest dla wszyst­kich chęt­nych. Zajęcia odbędą się w ter­minie od 28 sierp­nia do 16 paź­dzier­nika br.

Czytaj więcej: Kurs języka migowego dla chęt­nych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD