Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Umowa pod­pisana

28 kwiet­nia 2010 r. w Pako­ści została uroczy­ście pod­pisana umowa o dofinan­sowanie kwotą 9,8 mln zł. z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20072013, projektu „Utworzenie parku kul­turowego Kal­waria Pakoska jako elementu dziedzic­twa Kujaw i Pałuk”.

Pod­pisania umowy dokonali Mar­szałek Piotr Cał­becki, Fran­ciszek Złot­nikiewicz, członek Zarządu Wojewódz­twa oraz Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal i Skarb­nik Gminy Anna Kruszka.
Przy­po­mnijmy, że projekt pn. „Utworzenie parku kul­turowego Kal­waria Pakoska jako elementu dziedzic­twa Kujaw i Pałuk” zaplanowano do końca paź­dzier­nika 2012 r.,a koszt tej inwestycji to 15 mln zł.
W jej ramach odnowionych zostanie 12, położonych na terenie miasta, barokowych kapliczek wchodzących w skład unikal­nego i cen­nego historycz­nie oraz turystycz­nie kom­pleksu jakim jest Kal­waria Pakoska. Kapliczki, które są kolej­nymi stacjami męki Chrystusa, ulokowanymi na wzór świętych miejsc chrze­ścijań­stwa w Jerozolimie zostaną także iluminowane, zagospodarowana zostanie wokół nich zieleń, powstanie także Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej (w tym sala z makietą Kal­warii, sklepik z pamiąt­kami, sala kon­feren­cyjna i sanitariaty), a także parking.

100_5410

100_5415

100_5418

100_5419

100_5421

100_5438

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD