Utwar­dzenie drogi w Węgiercach.

Długo oczekiwana poprawa stanu drogi biegnącej poprzez Węgierce została zrealizowana w ciągu ostat­nich tygo­dni. Miesz­kańcy koszystają już z utwar­dzonego i wyrów­nanego 750m odcinka drogi biegnącej poprzez miej­scowość, przy okazji remontu wyczysz­czono także pobocza.