Ważna infor­macja dla rodziców!

Od 7 grud­nia br. odbywają się spo­tkania infor­macyjne z rodzicami dziew­czynek na temat programu szczepień 12-​latek z terenu powiatu ino­wrocław­skiego prze­ciwko wirusowi brodaw­czaka ludz­kiego (HPV) jako pier­wotna profilak­tyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyj­nego. Od tego dnia ist­nieje moż­liwość szczepień w NZOZ ”Medicus” Sp. j. w Pako­ści ul. Św. Jana 19, w pierw­szej kolej­no­ści dla dziew­czynek z rocz­nika 1996, w dal­szej kolej­no­ści będą to rocz­niki 1997 oraz 1998.

Gmina Pakość jest jed­nym z part­nerów realizujących projekt pt. ”Program szczepień 12-​latek z terenu powiatu ino­wrocław­skiego prze­ciwko wirusowi brodaw­czaka ludz­kiego (HPV) jako pier­wotna profilak­tyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”.
Do projektu przy­stąpiły: miasto Ino­wrocław, gminy Ino­wrocław, Rojewo, Dąbrowa Biskupia, Złot­niki Kujaw­skie, Gniew­kowo, Janikowo, Pakość. Projekt realizowany jest ze środ­ków w ramach Mechanizmu Finan­sowego Europej­skiego Obszaru Gospodar­czego oraz Nor­weskiego Mechanizmu Finan­sowego, który pokrywa 85% cał­kowitych kosz­tów kwalifikowanych projektu, 15 % to wkład Powiatu Ino­wrocław­skiego i pozostałych samorządów. Szczepieniami objęte będą dziew­czynki z rocz­nika 19961998.