Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zmiany w dofinan­sowaniu kosz­tów kształ­cenia młodocianych

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że od 1 września br., zmieniły się zasady dofinan­sowania kosz­tów kształ­cenia młodocianych pracow­ników przy­sługujące pracodaw­com, którzy zawarli z pracownikami-​uczniami umowę o pracę w celu przy­gotowania zawodowego.

Od 1 września 2012 r. pracodaw­com, którzy zawarli z młodocianym pracow­nikiem umowę o pracę w celu przy­gotowania zawodowego, przy­sługuje dofinan­sowanie w wysokości:

 1. w przy­padku nauki zawodu — 8.081 przy okresie kształ­cenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształ­cenia będzie krót­szy niż 36 miesięcy kwota dofinan­sowania będzie wypłacana w wysoko­ści propor­cjonal­nej do okresu kształcenia,
 2. w przy­padku przyuczenia do wykonywania określonej pracy — 254 za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinan­sowanie kosz­tów kształ­cenia pracow­nika — ucznia uczęsz­czającego do dwulet­niej zasad­niczej szkoły zawodowej będzie przy­znawane naj­dłużej do 31.12.2014 r. Okres przej­ściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. roz­poczną naukę w klasach II dwulet­nich zasad­niczych szkół zawodowych, będą ją kon­tynuować na dotych­czasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o sys­temie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinan­sowanie kosz­tów kształ­cenia młodocianych pracow­ników nakazuje trak­tować, jako pomoc de minimis udzielaną zgod­nie z warun­kami określonymi w roz­porządzeniu Komisji (WE) nr 1998/​2006 z dn. 15.12.2006 r.

Zgod­nie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o sys­temie oświaty dofinan­sowanie kosz­tów kształ­cenia przy­sługiwać będzie pracodaw­com, którzy zawarli z młodocianymi pracow­nikami umowę o pracę w celu przy­gotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrud­niona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przy­gotowania zawodowego młodocianych określone w prze­pisach w sprawie przy­gotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracow­nik ukoń­czył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgod­nie z prze­pisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinan­sowanie jest przy­znawane na wniosek pracodawcy o dofinan­sowanie kosz­tów kształ­cenia złożony w ter­minie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracow­nika egzaminu zgod­nie z prze­pisami w sprawie przy­gotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć:

 1. kopie dokumen­tów potwier­dzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształ­cenia zawodowego młodocianych pracow­ników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrud­nioną u pracodawcy,
 2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracow­nikiem w celu przy­gotowania zawodowego wraz z ewen­tual­nymi aneksami,
 3. kopię świadec­twa pracy,
 4. kopię dyplomu/​świadec­twa albo zaświad­czenie potwier­dzające ukoń­czenie nauki zawodu/​przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosow­nego egzaminu (z podaną datą egzaminu i oceną),
 5. wypeł­niony for­mularz infor­macji przed­stawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zawiera instruk­cję wypełniania)
 6. oświad­czenie o wiel­ko­ści otrzymanej pomocy de minimis lub oświad­czenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
 7. oświad­czenie o prowadzeniu działal­no­ści gospodarczej,

Kopie dokumen­tów należy poświad­czyć za zgod­ność z oryginałem.

Roz­porządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przy­gotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodaw­ców do zawiadomienia Bur­mistrza Pako­ści o zawar­ciu umowy o pracę w celu przy­gotowania zawodowego z młodocianym pracow­nikiem. Nawiązując do powyż­szego, prosimy wszyst­kich pracodaw­ców o infor­mowanie w for­mie zawiadomienia o zawar­ciu umowy z młodocianym Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, co umoż­liwi zaplanowanie środ­ków na dofinan­sowanie kształcenia.

Wniosek o dofinan­sowanie kosz­tów kształ­cenia pracow­nika młodocianego

For­mularz infor­macji przed­stawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświad­czenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświad­czenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświad­czenie o prowadzeniu działal­no­ści gospodarczej

Zawiadomienie o zawar­ciu umowy z młodocianym pracow­nikiem w celu przy­gotowania zawodowego

Oświad­czenie o obowiązku sprawoz­dań finansowych

Przy­kład wypeł­nienia for­mularza D

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD