Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nowy aktywny znak na skrzyżowaniu

Dla zwięk­szenia bez­pieczeń­stwa ruchu drogo­wego na skrzyżowaniu drogi wojewódz­kiej nr 251 i ulicy Cmen­tar­nej pojawił się aktywny znak „A7 ustąp pierw­szeń­stwa”.

Czytaj więcej: Nowy aktywny znak na skrzyżowaniu

Będą dodat­kowe patrole policji

Wzorem lat ubiegłych Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu mł. insp. Mar­cin Rataj­czak pod­pisali poro­zumienie finan­sowe w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

Krajowa Mapa Zagrożen Bezpieczeństwa

W związku z uruchomieniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bez­pieczeń­stwa publikujemy odnośnik do ww. narzędz­nia, dzięki któremu dowiemy się, gdzie i jakie występują zagrożenia bez­pieczeń­stwa. Miesz­kańcy danego regionu także mogą prze­kazywać infor­macje o zagrożeniach w swojej okolicy.

klik­nij…

Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Wojewódz­two Kujawsko-​Pomorskie oraz Bur­mistrz Pako­ści wspól­nie realizują program zdrowotny pod nazwą „Program profilak­tyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w opar­ciu o szczepienia prze­ciwko pneumokokom w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”. Mając na uwadze ochronę dzieci przed cięż­kimi zakażeniami, zapraszam rodziców i dzieci w wieku od 24miesiąca życia do 36 miesiąca życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką prze­ciw pneumokokom, a są miesz­kań­cami naszej gminy do skorzystania z oferty w ramach powyż­szego Programu.

Czytaj więcej: Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD