Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Film profilak­tyczny „Mój błąd może kosz­tować ludz­kie życie„

W ramach akcji „Nie zabijaj” policjanci z Komendy Wojewódz­kiej Policji w Byd­gosz­czy przy współ­pracy z Zakładem Kar­nym w Potulicach nagrali film profilak­tyczny pt. „MÓJ BŁĄD MOŻE KOSZ­TOWAĆ LUDZ­KIE ŻYCIE”, skierowany głów­nie do kierujących pojaz­dami. Celem przed­się­wzięcia jest zwrócenie uwagi, że kierowanie pojaz­dem w stanie nie­trzeź­wo­ści lub w stanie po użyciu alkoholu czy nar­kotykach wciąż jest dużym problem na pol­skich drogach.

Czytaj więcej: Film profilak­tyczny „Mój błąd może kosz­tować ludz­kie życie„

Ważna infor­macja dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści kon­tynuuje w roku bieżącym realizację programu „Asystent osobisty osoby nie­peł­nospraw­nej”, który finan­sowany jest ze środ­ków fun­duszu solidar­no­ściowego. Celem programu jest wspar­cie osób nie­peł­nospraw­nych w wykonywaniu codzien­nych czyn­no­ści oraz funk­cjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej: Ważna infor­macja dla osób nie­peł­nospraw­nych

Bez­płatne badania mammograficzne

Urząd Miej­ski w Pako­ści zachęca Panie w wieku od 50 do 69 lat do udziału w bez­płat­nych badaniach mam­mograficz­nych. Badanie odbędzie się 24 lutego przy budynku Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pakości.

Czytaj więcej: Bez­płatne badania mam­mograficzne

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD