Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Akcja „Prze­wonienie 2019

Gazow­nia w Ino­wrocławiu infor­muje o planowanej akcji prze­wonienia gazu ziem­nego, która zostanie prze­prowadzona na terenie Pako­ści w dniu 1921 listopada 2019 r.

Prze­wonienie gazu ziem­nego polega na zwięk­szeniu ilo­ści środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się inten­syw­niej­szy, co umoż­liwi wykrycie ewen­tual­nych nie­szczel­no­ści sieci lub instalacji gazowych. Akcja ma na celu zapew­nienie bez­pieczeń­stwa dostawy gazu do odbiorów.

Kon­trolę i naprawę sieci gazowej prze­prowadzą służby Gazowni w Ino­wrocławiu, natomiast usuwanie stwier­dzonych nie­szczel­no­ści na instalacjach i urządzeniach gazowych należy do obowiąz­ków wła­ścicieli lub administracji obiek­tów.

W przy­padku wyczucia zapachu ulat­niającego się gazu należy nie­zwłocz­nie powiadomić administratora budynku lub Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD