Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji

Wzorem lat ubiegłych Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu mł. insp. Mar­cin Rataj­czak pod­pisali poro­zumienie finan­sowe w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Gmina Pakość prze­znaczyła na ten cel z tegorocz­nego budżetu 9 tysięcy zł. Dzięki temu Komenda Miej­ska w Ino­wrocławiu zor­ganizuje 60 dodat­kowych ośmiogodzin­nych patroli na terenie gminy.

Poro­zumienie dotyczy ochrony bez­pieczeń­stwa i porządku publicz­nego oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł­nieniu prze­stępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminalnym.