Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, skarb­nik gminy Pakość Anna Kruszka oraz komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu insp. Mar­cin Rataj­czak, pod­pisali poro­zumienie w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Gmina Pakość prze­znaczyła na ten cel z tegorocz­nego budżetu 9 tys. zł. Dzięki temu Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu zor­ganizuje 60 dodat­kowych ośmiogodzin­nych patroli na terenie gminy.

W ramach zawar­tego poro­zumienia Komen­dant Powiatowy Policji zobowiązuje się w 2019 roku realizować na terenie miasta i gminy Pakość zadania z zakresu służby prewen­cyj­nej obej­mującej ochronę bez­pieczeń­stwa i porządku publicz­nego, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł­nieniu prze­stępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD