Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji w naszej gminie

W miniony czwar­tek, 14 lutego br., pod­pisano poro­zumienie w sprawie dodat­kowych patroli policji w 2013 roku. Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu zobowiązała się do utworzenia 90 dodat­kowych patroli policyj­nych, które obejmą swoim działaniem teren całej gminy.

Poro­zumienie pod­pisał Komen­dant Powiatowy Policji Wiesław Dzier­bicki, natomiast ze strony gminy Bur­mistrz Wiesław Koń­czal. Głów­nymi celami przyjętego dokumentu są ochrona bez­pieczeń­stwa i porządku publicz­nego oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł­nianiu prze­stępstw i wykroczeń.

- Jak co roku, spo­tkaliśmy się z kom. Wiesławem Dzier­bic­kim, Komen­dan­tem Powiatowym Policji, by poroz­mawiać o sprawach bez­pieczeń­stwa. Bar­dzo sobie cenię te spo­tkania, ponie­waż możemy w wyczer­pujący spo­sób omówić formy współ­działania policji i naszego samorządu oraz prze­kazać nasze sugestie, dotyczące roz­wiązywania wspól­nych problemów, docierających do nas wniosków, postulatów, ale też i nie­po­kojów miesz­kań­ców. Wierzę, że rów­nież i to dzisiej­sze spo­tkanie będzie owocowało utrzymaniem wysokiej skutecz­no­ści działań naszego komisariatu – powiedział po pod­pisaniu poro­zumienia Wiesław Koń­czal.

Na dodat­kowe patrole policyjne gmina prze­znaczyła kwotę prawie 10 tysięcy złotych. Poro­zumienie obowiązuje do dnia 31 grud­nia 2013 roku.