Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Bran­soletki życia

W listopadzie br. Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści wręczył Seniorom z gminy Pakość pierw­sze bran­soletki życia – urządzeń mobil­nych, na których oparty jest sys­tem przy­wołania pomocy. Gmina Pakość jako jedna z pierw­szych gmin w powiecie pozyskała 14 sztuk bran­soletek w ramach projektu „Kujawsko-​Pomorska Teleopieka”.

W dniu wczoraj­szym przed­stawiciel Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Toruniu p. Roman Tasarz wręczył na ręce zastępcy bur­mistrza Szymona Łep­skiego dokument potwier­dzający udział w projekcie.

Projekt realizowany jest przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujaw­sko– Pomor­skiego w part­ner­stwie m.in. z Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości.

- Bran­soletki życia to kolejna realizowana przez nas forma pomocy dla seniorów, którzy ze względów zdrowot­nych potrzebują pomocy w codzien­nym życiu. Urządzenia przy­czynią się do poprawy bez­pieczeń­stwa osób star­szych w naszej Gminie – mówi Ewa Mikołaj­czyk, kierow­nik Dzien­nego Domu „Senior+” w Pakości.

- Spo­śród wielu tzw. mięk­kich projek­tów realizowanych przez Gminę Pakość ten cieszy szczegól­nie. Opaski umoż­liwiają bowiem realną pomoc w przy­padku zagrożenia zdrowia lub życia naszych seniorów – powiedział zastępca bur­mistrza Szymon Łepski.

Sys­tem opiekuń­czo – ratun­kowy składa się z nadajników/​odbiorników umoż­liwiających szyb­kie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Pierw­szeń­stwo udziału w projek­cie miały osoby o niskich dochodach, osoby samotne, seniorzy, osoby nie­peł­nosprawne, a także osoby zagrożone wykluczeniem spo­łecz­nym. Osoby zain­teresowane mogły zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści.

Osoba, która znaj­dzie się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w razie nie­bez­pieczeń­stwa wciska przy­cisk SOS na opasce. Po chwili nastąpi połączenie głosowe z opaski do pracow­nika Telecen­trum, który ustali jaka pomoc jest potrzebna w danej sytuacji. Wezwie on rów­nież pogotowie/​straż/​policję, jeśli stwier­dzi taką potrzebę oraz powiadomi wskazaną osobę z rodziny, opiekuna lub sąsiada.

Bran­soletka wyposażona jest rów­nież w inne funk­cje tj.: pomiar tętna, czuj­nik upadku, lokalizacja GPS, kon­takt telefoniczny z opaską.

Pomiar tętna odbywa się automatycz­nie za pomocą czuj­nika na spo­dzie opaski. Infor­macja o war­to­ści pomiaru trafia bez­pośred­nio do Telecen­trum, gdzie w razie stwier­dzenia nie­prawidłowo­ści pracow­nik Telecen­trum podej­mie próbę kon­taktu z Użyt­kow­nikiem ewen­tual­nie ze wskazaną osobą z rodziny, opiekunem lub sąsiadem.

Czuj­nik upadku – wykrywa, po którym następuje bez­ruch Użyt­kow­nika, po czym wysyłany jest sygnał do pracow­nika Telecen­trum. Pamiętać należy jed­nak, że Użyt­kow­nik jeśli tylko ma moż­liwość wciśnięcia przy­cisku SOS zawsze powinien to zrobić, nie czekając na wykrycie upadku przez urządzenie.

Lokalizacja GPS – bran­soletka posiada wbudowany nadaj­nik GPS, dzięki czemu w sytuacji wysyłania alarmu SOS przez Użyt­kow­nika, pracow­nik Telecen­trum będzie wiedział gdzie Użyt­kow­nik się znaj­duje i w jakie miej­sce należy wysłać pomoc. Ponadto, w razie zagubienia się, utraty orien­tacji w terenie przez użyt­kow­nika opaski będzie moż­liwość ustalenia jego lokalizacji za pośred­nic­twem Telecentrum.

Kon­takt telefoniczny z opaską – bran­soletka posiada wbudowaną kartę SIM z indywidual­nym numerem telefonu, co pozwala osobom z rodziny lub opiekunom szybko skon­tak­tować się z Użyt­kow­nikiem, dzwoniąc na numer opaski. W momen­cie kiedy bran­soletka zacznie dzwonić należy nacisnąć krótko przy­cisk SOS aby ode­brać roz­mowę i zbliżyć bran­soletkę do twarzy.

Bran­soletka życia jest urządzeniem przy­pisanym do kon­kret­nego Użyt­kow­nika, nie może być udostęp­niana ani użyt­kowana przez inne osoby. Ważne jest, aby nosić bran­soletkę na nad­garstku moż­liwie przez cały czas, zarówno w domu jak i poza domem, tak aby w razie potrzeby móc szybko wezwać pomoc.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD