Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Debata spo­łeczna „Bez­pieczny Senior” za nami…

W dniu 14.04.2016 r. z inicjatywy Bur­mistrza Pako­ści oraz Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów odbyła się debata spo­łeczna „Bez­pieczny Senior”.

Debatę otworzył Bur­mistrz Wiesław Koń­czal, który przed­stawił ideę działania Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów. Przy­po­mniał cztery naj­waż­niej­sze założenia: aktyw­ność, bez­pieczeń­stwo, zdrowie i opieka.

Program debaty:
BEZ­PIECZEŃ­STWO SENIORÓW
- Jak nie stać się ofiarą prze­stęp­stwa i unikać nie­bez­piecz­nych sytuacji.
- Poznaj swojego dziel­nicowego.

ZDROWIE SENIORÓW
- Koperta życia — prezen­tacja
- Pierw­sza pomoc z nagłych wypad­kach.
- Usługi opiekuń­cze dla seniorów.

W debacie uczest­niczył Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, Kierow­nik USC Elż­bieta Szym­bor­ska, Komen­dant Komisariatu Policji Prze­mysław Tulibacki, dziel­nicowi: Mar­cin Błaszak, Michał Kur­czew­ski, Michał Śmigiel­ski oraz st. aspirant Rafał Nie­znal­ski, człon­kowie Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów, zaproszeni goście i oczywi­ście seniorzy z terenu miasta i gminy.

Pod­czas debaty seniorzy mogli poznać swoich dziel­nicowych. Zaznajomić się z zasadami akcji „Koperta życia”, czy zapoznać się z sys­temem usług opiekuń­czych. Na zakoń­czenie spo­tkania seniorzy dowiedzieli się także o udzielaniu pierw­szej pomocy w nagłych wypad­kach. Debata była merytoryczna i pozwoliła seniorom na uzyskanie wielu ciekawych informacji.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD