Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Gmina Pakość w programie zapobiegania upad­kom dla seniorów

Gmina Pakość wspól­nie z Samorządem Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego i 22 innymi samorządami uczest­niczy w „Programie zapobiegania upad­kom dla seniorów w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”. Uczest­nikami projektu mogą być osoby po 60 roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona.

Programy trenin­gowe ukierun­kowane są na poprawę : spraw­no­ści krążeniowo-​oddechowej, siły i wytrzymało­ści mięśniowej, gib­ko­ści i rów­nowagi. Przed roz­poczęciem zajęć prze­prowadzane będą badania kwalifikacyjne obej­mujące badania lekar­skie oraz ocenę spraw­no­ści fizycz­nej uczest­ników i ankietę dotyczącą samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia. Trening fizyczny prowadzą prze­szkoleni trenerzy. W ramach Programu organizowane będą szkolenia edukacyjne dla uczest­ników projektu, których celem jest prze­kazanie infor­macji odnośnie zdrowego stylu życia, prewen­cji upad­ków i związanych z nim urazów. Program nie ma charak­teru ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Zachęcamy seniorów do skorzystania z Programu i poprawienia swojej kon­dycji poprzez cztery rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia wydol­no­ściowe, siły mięśniowej, rów­nowagi i roz­ciągające.
terenu gminy Pakość w Programie może uczest­niczyć 20 seniorów. Zapisy chęt­nych będą prowadzone od miesiąca lipca 2019 r. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, na spo­tkaniach Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Ren­cistów i Emerytów.

img013

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD