Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

I prze­gląd twór­czo­ści osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiej­szym, w Ośrodku Kul­tury i Turystyki odbył się I prze­gląd twór­czo­ści osób nie­peł­nospraw­nych. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści oraz świetlica środowiskowa „Przystań”.

W prze­glądzie uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, zastępca kierow­nika Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Ewa Sudoł, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, kierow­nik Środowiskowego Domu Samo­pomocy w Żalinowie Karolina Gajewska-​Olejarska, uczest­nicy środowiskowego domu samo­pomocy w Janikowie wraz z opiekunem, uczest­nicy środowiskowego domu samo­pomocy w Ino­wrocławiu wraz z opiekunami, uczest­nicy środowiskowego domu samo­pomocy w Gniew­kowie wraz z opiekunami, uczest­nicy świetlicy „Przy­stań” Pakość.


Pod­czas imprezy arty­ści z środowiskowych domów samo­pomocy zaprezen­towali swoje umiejęt­no­ści muzyczne, taneczne i teatralne w wesołych scen­kach. Róż­norodne i bogate stroje oraz dużo rekwizytów sprawiły, że cała widow­nia śledziła występy z dużym zain­teresowaniem. Celem imprezy jest prezen­tacja dorobku artystycz­nego pod­opiecz­nych instytucji wspierających osoby z nie­peł­nospraw­no­ściami oraz integracja środowiska tych osób.