Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Infor­macja dla seniorów z terenu miasta i gminy Pakość

W ramach projektu part­ner­skiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt roz­woju pomocy środowiskowej dla seniorów” Regionalny Ośrodek Polityki Spo­łecz­nej w Toruniu utworzył Regionalne Cen­trum Infor­macji Senioral­nej (RCIS).

Cen­trum odpowiada m.in. za budową i prowadzenie tematycz­nego por­talu infor­macyj­nego dla osób star­szych – dostęp­nego pod lin­kiem: www​.infosenior​.rops​.torun​.pl, dotyczącego wprowadzenia sys­temu teleopieki, dyżurów osobistych i telefonicz­nych oraz organizowania tematycz­nych spo­tkań służących pod­noszeniu wiedzy w obszarze profilak­tyki zdrowot­nej i opieki nad nie­samodziel­nymi osobami starszymi.

Infor­macja na temat Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów działającego przy Bur­mistrzu Pako­ści została prze­słana do Regional­nego Cen­trum Infor­macji Senioral­nej. pdfRada_​Seniorow405.63 KB

Zespół Kon­sul­tacyjny ds. Seniorów
przy Bur­mistrzu Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD