Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kam­pania spo­łeczna „Bez chemii na drodze”

Gmina Pakość bierze udział w ogól­nopol­skiej profilak­tycz­nej kam­panii spo­łecz­nej o ryzyku związanym z używaniem środ­ków psychoak­tyw­nych (alkoholu, nar­kotyków, dopalaczy) na drodze pt.: „Bez chemii na drodze”.

Jej celem jest roz­po­wszech­nianie infor­macji na temat ryzyka związanego ze skut­kami używania sub­stan­cji psychoak­tyw­nych przy poruszaniu się po drodze. Kam­pania adresowana jest do kierow­ców, rowerzystów, pasażerów i użyt­kow­ników dróg w ogóle. Działania kam­panii są rów­nież kierowane do rodziców dzieci i nastolat­ków, którzy będą samodziel­nie poruszać się po drogach, a w bliż­szej lub dal­szej przy­szło­ści uzyskają prawo jazdy.

Zapraszamy do obej­rzenia spotu promującego jazdę bez chemii dostęp­nego pod adresem: https://​bez​chemiinadrodze​.pl/​s​p​o​t​/

bez chemii na drodze

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD