Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kolejny etap moder­nizacji w Ochot­niczej Straży Pożarnej

W ostat­nich dniach, w budyn­kach Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści zamon­towano trzy nowe automatyczne bramy garażowe.

Dh Andrzej Idziaszek opiekun OSP z ramienia UM Pakość, wystąpił z wnioskiem do Bur­mistrza Pako­ści o dotację celową dla Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści. Dzięki przy­chyl­no­ści władz Gminy Pakość zostało udzielone dofinan­sowanie w wysoko­ści 22 000,00 zł, z prze­znaczeniem na zakup 3 automatycz­nych bram garażowych oraz moder­nizację tych pomiesz­czeń, w których będą one mon­towane, doprowadzenie do nich instalacji cen­tral­nego ogrzewania a także wymianę instalacji elek­trycz­nej. Łączna war­tość inwestycji wyniosła 32 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysoko­ści 10 000,00OSP otrzymała z dotacji z Krajowego Sys­temu Ratow­nic­twa Gaśniczego.

- Wymiana bram w tych pomiesz­czeniach była konieczna z uwagi na stan tech­niczny starych bram i wykonaną prowizoryczną konstrukcję,która nie speł­niała w pełni swoich funk­cji. Sprzęt jak i materiały w nich prze­chowywane narażone były na zawil­gocenie oraz nie speł­niały prawidłowego zabez­pieczenia przed włamaniem i kradzieżą. W zeszłym tygo­dniu zakoń­czył się ich mon­taż. Jesteśmy bar­dzo zadowoleni z uzyskanego efektu. Nowe bramy są nowoczesne, mocne a przede wszyst­kim szczelne, przez co pomiesz­czenia wewnątrz nie tracą ciepła i róż­nica już jest odczuwalna, mimo, że sezon zimowy jesz­cze w pełni się nie zaczął. To właśnie w tej czę­ści garaży stacjonować będzie nie­dawno zakupiony samo­chód ratow­niczy Ford Ran­ger wraz z przy­czepą pom­pową a także nasza łódź ratow­nicza – wyjaśnia dh Andrzej Idziaszek. O tym, że nasi druhowie są pomysłowi i utalen­towani nie trzeba mówić. Mnóstwo prac w remizie potrafią wykonać samodziel­nie. Przez kilka dni moder­nizowali pomiesz­czenia należące do OSP, przy­gotowując i mon­tując główną kon­struk­cje do mon­tażu automatycz­nych bram garażowych, prowadzili prace poprzez doprowadzenie instalacji CO, oraz roboty murar­sko wykoń­czeniowe. Składam ser­deczne podziękowania dla druhów — Dolaciń­ski Michał, Mach­ciń­ski Michał, Jan­kow­ski Piotr, Schumacher Marek, Woj­ciechow­ski Mar­cin, Kubiak Rafał, Trawka Mar­cin którzy zrobili kawał dobrej roboty. Teraz marzy nam się ocieplenie tych pomiesz­czeń z zewnątrz jak i odnowienie elewacji wewnątrz ale to zostawiamy na przy­szły rok, małymi krokami i wspól­nymi siłami myślę, że nam się to uda — dodaje z uśmiechem dh Andrzej Idziaszek.

brama

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD