Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kon­kurs „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”

Bez­pieczeń­stwo w ruchu drogo­wym jest zawsze ważne dla każ­dego jego uczest­nika. Istotną sprawą jest to, aby pod­stawowych prze­pisów uczyć się od naj­młod­szych lat. Stąd powiatowy kon­kurs pod nazwą „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”.

Organizatorami inicjatywy profilak­tycz­nej jest: Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu, Powiat Ino­wrocław­ski i WORD Byd­goszcz Oddział Terenowy w Ino­wrocławiu.

Kon­kurs jest adresowany do uczniów szkół pod­stawowych powiatu ino­wrocław­skiego i odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych dla klas I-​IV i V-​VIII. Zadaniem uczest­ników jest nagranie fil­miku o bez­pieczeń­stwie w ruchu drogo­wym.

Cel przed­się­wzięcia to: propagowanie wiedzy na temat prze­pisów ruchu drogo­wego, edukacja o zgod­nym z prawem poruszaniu się po drogach, kształ­towanie wła­ściwych postaw, roz­wijanie kreatyw­nych pomysłów u dzieci i młodzieży.

Kon­kur­sowy fil­mik ma dotyczyć zasady lub zasad ruchu drogo­wego dla wybranego uczest­nika ruchu drogo­wego: pieszego, rowerzysty, jadącego na rol­kach, wrot­kach, desce, hulaj­nodze, w samo­chodzie jako pasażer itd. Szczegóły w regulaminie.

Pomysły należy prze­słać do 20 czerwca 2021 roku. Fun­datorem nagród i upo­min­ków jest Powiat Ino­wrocław­ski oraz WORD Byd­goszcz Oddział Terenowy w Inowrocławiu.

145 292182

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD