Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Monitoring w cen­trum Kościelca

Kolejny obiekt na terenie gminy Pakość objęty został monitorin­giem wizyjnym.

W ramach przed­się­wzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w cen­trum wsi Kościelec”, ze środ­ków fun­duszu sołec­kiego w 2018r. zain­stalowano sys­tem kamer rejestrujących wydarzenia oraz urządzenie zapisujące za kwotę łączną 7 330,80 zł. Podobny sys­tem został w tym roku, rów­nież ze środ­ków fun­duszu sołec­kiego, zamon­towany na placu zabaw w m. Ludkowo.

Monitoring w cen­trum naj­więk­szej wsi w gminie ograniczy nie­po­żądane zachowania osób tam prze­bywających, pozwoli ustalić ewen­tual­nych spraw­ców czynów nagan­nych jak bójki, znisz­czenie mienia, kradzieże.

IMG 5533

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD