Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Moż­liwość ode­brania żyw­no­ści przez NGO z pobliskich sklepów Biedronka

Infor­mujemy przed­stawicieli organizacji pożytku publicz­nego o moż­liwo­ści odbierania żyw­no­ści z pobliskich sklepów Biedronka i prze­kazywania jej potrzebującym. Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

Treść pisma