Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Na obwod­nicy pojawiły się już pierw­sze aktywne znaki „ustąp pierwszeństwa”

Dwa aktywne znaki „ustąp pierw­szeń­stwa” zasilane z sieci ener­getycz­nej zain­stalowane zostały na skrzyżowaniu ulic Mogileń­skiej i Mikołaja. Dodat­kowe oznakowanie stało się pilne i konieczne ze względu na częste zdarzenia drogowe.

W przy­szłym tygo­dniu zostaną pod­świetlone kolejne znaki na skrzyżowaniu ulic Cmen­tar­nej, Radłow­skiej i Mikołaja. Mon­tażem znaków zajęła się firma „Elseb­tor” Sebastian Kwiat­kow­ski.
P1280370
- Jest to pierw­sza tego typu inwestycja w Pako­ści. Zapadła decyzja aby zamon­tować te znaki ze względu na częste wypadki, kolizje drogowe. Miejmy nadzieje, że będą tutaj służyć i ograniczą liczbę wypad­ków - powiedział Radosław Dąbrow­ski z Urzędu Miej­skiego w Pako­ści.

- Koszty eks­ploatacji są małe. Znaki są pod­świetlone diodami LED, które zużywają bar­dzo mało ener­gii elek­trycz­nej – dodał wykonawca moder­nizacji p. Sebastian Kwiatkowski.

P1280358