Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nowy samo­chód dla Ochot­niczej Straży Pożarnej

Na mocy poro­zumienia w sprawie przy­gotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratow­nicze – zakup pojaz­dów dla jed­nostek Ochot­niczych Straży Pożar­nej – etap IV” z dnia 13 sierp­nia 2020 roku, które Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści zawarła z Wojewódz­kim Związ­kiem Ochot­niczej Straży Pożar­nej Rzecz­pospolitej Pol­skiej wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści otrzymała dofinan­sowanie na zakup lek­kiego samo­chodu ratowniczo-​gaśniczego.

Warun­kiem otrzymania dofinan­sowania było posiadanie wkładu własnego. W związku z powyż­szym w czerwcu br. Gmina Pakość pod­pisała umowę o prze­kazaniu dotacji z budżetu gminy dla Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści w wysoko­ści 66 402,02 zł. Cał­kowita war­tość zakupu samo­chodu to kwota 264 450,00 zł.

Samo­chód marki Ford Ran­ger z przy­czepą pożar­niczą posiada sil­nik pojem­no­ści 2.0 o mocy 213 KM, z napędem 4x4. Samo­chód ma służyć zmniej­szeniu kosz­tów eks­ploatacji oraz zużycia paliwa.

Zakup samo­chodu został współ­finan­sowany z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020, priorytet IV, Działanie 4.1 Prze­ciw­działanie zagrożeniom.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD