Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nowy samo­chód dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści realizował projekt dofinan­sowany ze środ­ków PFRON w ramach „ Programu wyrów­nywania róż­nic między regionami III”.

Celem głów­nym projektu była likwidacja barier komunikacyj­nych osób nie­peł­nospraw­nych z terenu Gminy Pakość poprzez zakup i doposażenie fabrycz­nie nowego samo­chodu 9 osobowego przy­stosowanego do prze­wozu osób nie­peł­nospraw­nych w tym poruszających się na wózku inwalidz­kim.

W pierw­szych dniach grud­nia, po prze­prowadzonym wcześniej postępowaniu zgod­nie z prze­pisami prawa zamówień publicz­nych został zakupiony samo­chodu marki Renault Trafic rok produk­cji 2020. Koszt pojazdu to kwota 137 137, 50 zł z czego wkład własny Gminy wyniósł 49 137,50 zł.

Aktual­nie samo­chód jest gotowy do świad­czenia usług na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych na terenie naszej Gminy. Nie­stety z uwagi na sytuację epidemiologiczną decyzją Wojewody placówki: Dzienny Dom Senior+ oraz Świetlica Środowiskowa dla Osób Nie­peł­nospraw­nych „Przy­stań” z dniem 20.10.2020 zawiesiły swą działal­ność. To głów­nie na ich potrzeby został zakupiony samo­chód będący przed­miotem dofinan­sowania. Po wznowieniu działal­no­ści, pod­opieczni placówek będą mogli korzystać z usług pojazdu dostosowanego do ich potrzeb. Planuje się aby auto było rów­nież wykorzystywane na potrzeby innych nie­peł­nospraw­nych miesz­kań­ców naszej gminy w tym dzieci.

Zakupione auto to przede wszyst­kim ogromne ułatwienie dla seniorów i osób nie­peł­nospraw­nych z terenów wiej­skich, których zachęcamy do uczest­niczenia w zajęciach naszych placówek.
Bliż­sze infor­macje na temat zapisów można uzyskać pod nr tel.: Dzienny Dom Senior+ 52 329 26 29 lub 516 071 490 oraz świetlica Przy­stań dla osób nie­peł­nospraw­nych w tym z nie­peł­nospraw­no­ścią intelek­tualną 533710910.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD