Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nowy wóz dla pakoskiej OSP

Już wkrótce, za kilka dni, nowy wóz strażacki otrzymają pakoscy strażacy. Po wielu staraniach udało się zebrać wymaganą kwotę pieniędzy, których wydatną część stanowiła dotacja z budżetu gminy Pakość i nasze OSP dys­ponować będzie nowoczesną i dobrze wyposażoną jed­nostką, przy­datną nie tylko w gaszeniu pożarów, ale rów­nież w innego rodzaju akcjach ratowniczych.

To dal­szy etap doskonalenia funk­cjonowania Jed­nostki Ratowniczo-​Gaśniczej w Pako­ści oraz dowód na to, że zapew­nienie bez­pieczeń­stwa, to jeden z głów­nych priorytetów działal­no­ści naszego samorządu.