Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

OPS w Pako­ści poszukuje kan­dydata na opiekuna osoby cał­kowicie ubezwłasnowolnionej

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KAN­DYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁ­KOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

ZADANIA OPIEKUNA
Zadaniem opiekuna jest ochrona interesów osobistych i mająt­kowych osoby nad którą sprawuje się opiekę. Do zadań należy szczegól­nie dbanie o środki do życia osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej (w razie ich braku powinno się dochodzić dla niej odpowied­nich świad­czeń), sprawowanie zarządu nad jej mająt­kiem: m.in. poprzez spo­rządzenie inwen­tarza majątku osoby ubez­własnowol­nionej, przed­stawienie go sądowi, a następ­nie nad­zór nad nim, dbanie o opiekę lekar­ską — tak aby osoba cał­kowicie ubez­własnowol­niona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych, reprezen­towanie wobec osób trzecich, składanie oświad­czeń woli.

Opiekun osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakich­kol­wiek nakładów i wydat­ków na rzecz pod­opiecz­nego. Osoba cał­kowicie ubez­własnowol­niona jest pozbawiona moż­liwo­ści dokonywania czyn­no­ści praw­nych. Nie może samodziel­nie stać się stroną umowy np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy. Nie może spo­rządzić samodziel­nie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drob­nych, bieżących spraw życia codzien­nego takich jak dokonywanie drob­nych zakupów, korzystanie z drob­nych usług itp. Nie­których czyn­no­ści praw­nych osoba ubez­własnowol­niona cał­kowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawar­cie mał­żeń­stwa, uznanie dziecka, spo­rządzenie lub odwołanie testamentu.

WYMAGANIA WOBEC KAN­DYDATÓW
Opiekunem osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej może zostać osoba posiadająca pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (peł­nolet­nia, nie ubez­własnowol­niona oraz korzystająca z pełni praw publicz­nych). Od kan­dydata wymaga się nie­po­szlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na peł­nienie funk­cji opiekuna. Osoba nie może być karana.

WYNAGRODZENIE
Na wniosek opiekuna Sąd opiekuń­czy może przy­znać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jed­norazowe). Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcz­nym, nie może prze­kroczyć 1/​10 prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia w sek­torze przedsiębiorstw.

Osoby zain­teresowane peł­nieniem funk­cji opiekuna proszone są o złożenie w ter­minie do 29 listopada 2020r.:

  • CV (wraz z oświad­czeniem o wyrażeniu zgody na prze­twarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
  • oświad­czenia o posiadaniu peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, korzystaniu z pełni praw publicz­nych, stanie zdrowia pozwalającym na peł­nienie funk­cji opiekuna lub kuratora, nie­karal­no­ści za prze­stęp­stwo popeł­nione umyślnie
  • listu motywacyj­nego w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub prze­słanie dokumen­tów pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14, 88170 Pakość, z dopiskiem: „Kan­dydat na opiekuna”.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD