Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Otwar­cie Domu Seniora w Pakości

Dom dzien­nego pobytu to miej­sce, w którym dzień mogą spędzić seniorzy i osoby samotne. Dom dzien­nego pobytu jest miej­scem dla osób star­szych, samot­nych i chorych. Aktywizuje spo­łecz­nie i indywidual­nie. Pomaga zor­ganizować dzień osobom, które zaprzestały aktyw­no­ści zawodowej, zarówno tym, które wciąż roz­piera ener­gia do działania, jak i tym, którzy tej ener­gii szukają.

W świetle nie­uchron­nych zmian demograficz­nych, a przede wszyst­kim zjawiska gwał­tow­nego starzenia się spo­łeczeń­stwa, otwar­cie domu dzien­nego pobytu dla osób star­szych wydaje się dobrym pomysłem.
I tak o to dziś 30 grud­nia 2019 roku została otwarta pierw­sza placówka wspar­cia dla seniorów w Gminie pn. Dzienny Dom „Senior+” w Pako­ści.
Zgod­nie z Poro­zumieniem Nr 10/​2019/​D z dnia 07 maja 2019 r. o dofinan­sowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wielolet­niego „ Senior+” na lata 20152020 Edycja 2019, Moduł I „ Utworzenie i/​lub wyposażenie placówki Senior +”, Gmina Pakość uzyskała w 2019 r. dotację w wysoko­ści 288.000,00 zł. Środki prze­kazane przez Minister­stwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo­łecz­nej oraz środki własne gminy, prze­znaczone zostały na remont i doposażenie pomiesz­czeń placówki wspar­cia dzien­nego, która mie­ścić się będzie w budynku przy ul. Św. Jana 14 w Pakości.

Cał­kowity koszt adap­tacji pomiesz­czeń, remontu oraz wyposażenia wyniósł 360.000,00 zł.
Celem placówki jest zapew­nienie wspar­cia minimum 20 osobom w wieku powyżej 60 roku życia, nieak­tyw­nym zawodowo z terenu Gminy Pakość poprzez stworzenie szerokiego wachlarza usług o charak­terze opiekuń­czym, aktywizującym, kul­tural­nym oraz proz­drowot­nym. Placówka będzie działać w struk­turach Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości.

Jak infor­muje Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej zajęcia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.0015.00. Będą to między innymi: terapia zajęciowa, rehabilitacja, muzykoterapia, zajęcia artystyczne, kul­turalne, wycieczki, spo­tkania okazjonalne. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów w określonych dziedzinach, a seniorzy będą pozostawać pod opieką doświad­czonej opiekunki oraz instruk­tora. Otrzymają rów­nież wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku.

W uroczysto­ści otwar­cia dnia 30.12.2019 roku uczest­niczyli bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, skarb­nik gminy Anna Kruszka, Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Katarzyna Kurow­ska wraz z pracow­nikami, Prze­wod­niczący Rady Gminy Michał Siem­bab oraz radni, prezes Zarządu Koła Związku Kom­batan­tów RP i byłych więź­niów Politycz­nych Andrzej Klich, gwar­dian o. Kamil Pacz­kow­ski, kierow­nicy jed­nostek oświatowych człon­kowie zespołu Pako­ścianie, przed­stawiciel Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Hen­ryk Waszak oraz zaproszeni goście.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD