Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Podziękowania dla burmistrza

W dniu dzisiej­szym komen­dant Powiatowy Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu st. bryd. mgr inż. Tomasz Kruczyń­ski złożył na ręce bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia ser­deczne podziękowania za wspar­cie finan­sowe zakupu pojazdu ratowniczo-​gaśniczego, jed­nocześnie pod­kreślając iż nowy samo­chód bez wąt­pienia przy­czyni się do poprawy bez­pieczeń­stwa miesz­kań­ców gminy Pakość i całego powiatu inowrocławskiego.

DSC 8305

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD