Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Podziękowanie za wsparcie

W Szpitalu Wielospecjalistycz­nym im. dra Ludwika Błażka w Ino­wrocławiu odbyło się spo­tkanie dyrek­tora placówki dr n. med. Eligiusza Patalasa z bur­mistrzem Pako­ści Wiesławem Koń­czalem, pod­czas którego prze­kazane zostały podziękowania dla Gminy Pakość za okazaną pomoc w sfinan­sowaniu zakupu sprzętu i aparatury medycz­nej dla potrzeb pracowni EKG i Cen­tral­nego Laboratorium Analitycznego.

Zgod­nie z umową zawartą w dniu 7 lutego 2018 r. Gmina Pakość zobowiązała się do prze­kazania na rzecz szpitala w Ino­wrocławiu pomocy finan­sowej w for­mie dotacji celowej w wysoko­ści 18 000,00 zł na zakup dwóch rejestratorów hol­terow­skich EKG Car­dioScan oraz aparatu do wykonywania roz­mazów krwi obwodowej.

Zakupiony sprzęt umoż­liwi dal­szą stop­niową moder­nizację ist­niejącej bazy wyposażeniowej, przy jed­noczesnym pod­noszeniu poziomu oferowanych świad­czeń dla naszych miesz­kań­ców. Należy zauważyć, że w opar­ciu o prowadzone wyliczenia statystyczne, z usług Szpitala Powiatowego w Ino­wrocławiu w 2017 roku skorzystało 7921 miesz­kań­ców Gminy Pakość.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD