Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Przed­stawicielom OSP wręczono promesy na zakup sprzętu

Pod­czas uroczysto­ści w Komen­dzie Powiatowej PSP w Ino­wrocławiu odznaczeniami i promesami uhonorowano strażaków i jed­nostki OSP z powiatów: ino­wrocław­skiego, mogileń­skiego, alek­san­drow­skiego, żniń­skiego, radziejow­skiego oraz z Torunia.

- „Gratuluję wyróż­nionym odznaczeń. Wielu z was znam osobi­ście od lat. Dziękuję wam za służbę na rzecz ojczyzny” — powiedział Wojewoda Mikołaj Bog­danowicz pod­czas uroczysto­ści w Komen­dzie Powiatowej Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu. Uczest­niczyli w niej strażacy zawodowi i ochot­nicy z kilku powiatów naszego wojewódz­twa: ino­wrocław­skiego, alek­san­drow­skiego, mogileń­skiego, radziejow­skiego i żniń­skiego. Przy­byli też przed­stawiciele Komendy Wojewódz­kiej PSP na czele z jej komen­dan­tem, brygadierem Jac­kiem Kacz­mar­kiem oraz prezes Wojewódz­kiego Fun­duszu OŚiGW w Toruniu Irene­usz Stachowiak.

- „Wyrażam wiel­kie zadowolenie, że jesteśmy w gronie tych, którzy otrzymują wspar­cie fun­duszu. Niech zakupiony sprzęt służy wam jak naj­lepiej. Niech będzie jak naj­lepiej wykorzystany”.

Przed­stawicielom OSP wręczono promesy (war­tość od kilku do kil­kunastu tysięcy złotych) na zakup sprzętu ratow­niczego oraz na ter­momoder­nizację budyn­ków wykorzystywanych na cele statutowe OSP. Sfinan­sował je Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej.

Z dofinan­sowania skorzystają — z powiatu ino­wrocław­skiego: OSP w Jak­sicach, OSP przy Ciech Soda Pol­ska, OSP w Rusinowie, Zakładowa OSP Cukrowni Krusz­wica, OSP HZiNR w Polanowicach, OSP w Krusz­wicy, OSP w Pako­ści, OSP w Jacewie, OSP w Stanominie, OSP w Rojewicach.

W imieniu OSP Pakość promesę w wysoko­ści 15 tys. złotych ode­brał z rąk Wojewody Prezes Ochot­niczej Straży Pożar­nej – Andrzej Idziaszek.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD