Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Spo­tkanie z Wojewodą ws. programu 500+

28 kwietnia br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości odbyło się spotkanie w ramach projektu „Rodzina 500 plus”, w których udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści – Wiesław Kończal,zastępca Bur­mistrza – Szymon Łep­ski oraz Kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy – Mariusz Jarzynow­ski, Wojewoda Kujawsko-​Pomorski – Mikołaj Bog­danowicz, Dyrek­tor Wydziału Polityki Spo­łecz­nej Kujawsko-​Pomorskiego Urzędu Wojewódz­kiego – Dorota Hass.

Spo­tkanie miało na celu przy­bliżenie tematyki związanej z programem 500 +, który ma na uwadze poprawę sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatyw­nego trendu demograficz­nego w Polsce.

- Prze­widujemy, że na Gminę Pakość w tym roku prze­znaczona będzie kwota ok. 4,7 mln zł. Jeżeli chodzi o powiat ino­wrocław­ski, na program RODZINA 500+ kwota będzie wynosić ok. 73 mln zł. Ten program jest szansą pod­niesienia niżu demograficz­nego oraz pomoc dla rodzin wielo­dziet­nych – powiedział Pan Mikołaj Bogdanowicz.

Następ­nie głos zabrała Pani Dorota Hass - Dyrek­tor Wydziału Polityki Spo­łecz­nej Kujawsko-​Pomorskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Bydgoszczy.

- Szacun­kowo w Gminie Pakość z programu 500 + korzysta 1040 rodzin, z czego 1220 dzieci dostaje wspar­cie. Dochody, które otrzyma rodzina, to kwota 500 zł netto. Jest to kwota zwol­niona z podatku dochodowego, która nie będzie pod­legać egzekucji, podob­nie jak inne świad­czenia dla rodzin. Świad­czenie wychowaw­cze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świad­czeń dla rodzin m.in. z pomocy spo­łecz­nej, fun­duszu alimen­tacyj­nego, świad­czeń rodzin­nych – dodała Pani Dorota Hass.

Program „Rodzina 500 plus” to pierw­sze tak szerokie i sys­temowe wspar­cie pol­skich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukoń­czenia przez nie 18 lat. Z programu 500 + nie skorzystało jesz­cze ok. 40% miesz­kań­ców gminy, którym przy­sługuje świadczenie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD