Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Trwają prace przy roz­budowie monitoringu.

Trwają prace przy roz­budowie miej­skiego sys­temu monitoringu, polegające na zwięk­szeniu obszarów objętych monitorin­giem wizyj­nym oraz dostosowaniu kamer i łączy sygnałowych do tech­nologii cyfrowej umoż­liwiającej rejestrowanie zdarzeń w jako­ści HD.

Czytaj więcej: Trwają prace przy roz­budowie monitoringu.

Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zgod­nie z poro­zumieniem zawar­tym pomiędzy Minister­stwem Pracy i Polityki Spo­łecz­nej a Gminą Pakość, przy­stępuje do realizacji zadania publicz­nego pt. „Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jed­nostek Samorządu Terytorial­nego w Tworzeniu Sys­temu Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie” w 2015 r.

Czytaj więcej: Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Poro­zumienie z Policją podpisane!

Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu inspek­tor Wiesław Dzier­bicki oraz Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal pod­pisali poro­zumienie w sprawie finan­sowania dodat­kowych patroli policyj­nych. Funk­cjonariusze będą peł­nić służbę na terenie gminy Pakość w ramach tzw. godzin ponadnormatywnych.

Czytaj więcej: Poro­zumienie z Policją pod­pisane!

Będą dodat­kowe patrole policji


W dniu 20 lutego br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zostało pod­pisane poro­zumienie dotyczące dodat­kowych patroli policyj­nych na ten rok. Gminę Pakość reprezen­tował bur­mistrz Wiesław Koń­czal, natomiast Komendę Powiatową Policji w Ino­wrocławiu inspek­tor Wiesław Dzierbicki.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD