Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Infor­macja dla seniorów z terenu miasta i gminy Pakość

W ramach projektu part­ner­skiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt roz­woju pomocy środowiskowej dla seniorów” Regionalny Ośrodek Polityki Spo­łecz­nej w Toruniu utworzył Regionalne Cen­trum Infor­macji Senioral­nej (RCIS).

Czytaj więcej: Infor­macja dla seniorów z terenu miasta i gminy Pakość

Infor­macja Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że w siedzibie Ośrodka przy ul. Ino­wrocław­skiej 14 można nieod­płat­nie wypożyczyć nowy, nie­używany sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający, w tym: łóżko, wózek inwalidzki, bal­koniki, drabinki rehabilitacyjne, miskę pneumatyczną do mycia oraz inne sprzęty. Szczegółowe infor­macje można uzyskać pod numerem tel. 52 3518 137 wew. 23.

Podziękowanie za wsparcie

W Szpitalu Wielospecjalistycz­nym im. dra Ludwika Błażka w Ino­wrocławiu odbyło się spo­tkanie dyrek­tora placówki dr n. med. Eligiusza Patalasa z bur­mistrzem Pako­ści Wiesławem Koń­czalem, pod­czas którego prze­kazane zostały podziękowania dla Gminy Pakość za okazaną pomoc w sfinan­sowaniu zakupu sprzętu i aparatury medycz­nej dla potrzeb pracowni EKG i Cen­tral­nego Laboratorium Analitycznego.

Czytaj więcej: Podziękowanie za wspar­cie

Kon­kursu „Przyjazny Dzielnicowy”

Wydział Prewen­cji Komendy Wojewódz­kiej w Byd­gosz­czy już po raz drugi ogłasza kon­kurs pn. „Przyjazny Dziel­nicowy”, mający na celu wyróż­nienie funk­cjonariuszy, który ze szczegól­nym zaan­gażowaniem współ­działają z lokalną spo­łecz­no­ścią doprowadzającym przy tym do poprawy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Kon­kursu „Przyjazny Dziel­nicowy”

Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych

PATRZ I SŁUCHAJ!” – to kolejna akcja informacyjno-​edukacyjna skierowana głów­nie do pieszych, jako nie­chronionych uczest­ników ruchu drogo­wego. Właśnie z myślą o tej grupie użyt­kow­ników dróg powstał spot uświadamiający, jak istotna jest roz­waga, roz­sądek i ostroż­ność. Zatem „Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych” apelują kujawsko-​pomorscy policjanci.

Czytaj więcej: Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD