Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie

Program finan­sowany ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Nie­peł­nospraw­nych.

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że do dnia 30 września 2009 r. będą przyj­mowane wnioski o przy­znanie dofinan­sowania kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego na rok szkolny 2009/​2010.

Czytaj więcej: UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD