Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Nowy wóz dla pakoskiej OSP

Już wkrótce, za kilka dni, nowy wóz strażacki otrzymają pakoscy strażacy. Po wielu staraniach udało się zebrać wymaganą kwotę pieniędzy, których wydatną część stanowiła dotacja z budżetu gminy Pakość i nasze OSP dys­ponować będzie nowoczesną i dobrze wyposażoną jed­nostką, przy­datną nie tylko w gaszeniu pożarów, ale rów­nież w innego rodzaju akcjach ratowniczych.

Czytaj więcej: Nowy wóz dla pakoskiej OSP

Trwają prace przy roz­budowie monitoringu.

Trwają prace przy roz­budowie miej­skiego sys­temu monitoringu, polegające na zwięk­szeniu obszarów objętych monitorin­giem wizyj­nym oraz dostosowaniu kamer i łączy sygnałowych do tech­nologii cyfrowej umoż­liwiającej rejestrowanie zdarzeń w jako­ści HD.

Czytaj więcej: Trwają prace przy roz­budowie monitoringu.

Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zgod­nie z poro­zumieniem zawar­tym pomiędzy Minister­stwem Pracy i Polityki Spo­łecz­nej a Gminą Pakość, przy­stępuje do realizacji zadania publicz­nego pt. „Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jed­nostek Samorządu Terytorial­nego w Tworzeniu Sys­temu Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie” w 2015 r.

Czytaj więcej: Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Poro­zumienie z Policją podpisane!

Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu inspek­tor Wiesław Dzier­bicki oraz Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal pod­pisali poro­zumienie w sprawie finan­sowania dodat­kowych patroli policyj­nych. Funk­cjonariusze będą peł­nić służbę na terenie gminy Pakość w ramach tzw. godzin ponadnormatywnych.

Czytaj więcej: Poro­zumienie z Policją pod­pisane!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD