Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji w naszej gminie

W miniony czwar­tek, 14 lutego br., pod­pisano poro­zumienie w sprawie dodat­kowych patroli policji w 2013 roku. Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu zobowiązała się do utworzenia 90 dodat­kowych patroli policyj­nych, które obejmą swoim działaniem teren całej gminy.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji w naszej gminie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyw­dzonym Przestępstwem

Minister­stwo Sprawiedliwo­ści w dniach 25.02.2013 r. — 02.03.2013 r. organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyw­dzonym Prze­stęp­stwem”. Zasad­niczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczegól­nej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzyw­dzonych prze­stęp­stwem. Koor­dynacją działań w ramach obchodów zaj­mować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzyw­dzonych Prze­stęp­stwem. W tych dniach osoby pokrzyw­dzone prze­stęp­stwem będą mogły korzystać z bez­płat­nych porad i infor­macji udzielanych przez praw­ników, psychologów i innych specjalistów.

Dyżury specjalistów będą odbywały się w Ośrod­kach Pomocy dla Osób Pokrzyw­dzonych Prze­stęp­stwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10:0018:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:0013:00. Lista Ośrod­ków i ich adresy znaj­dują się na stronie inter­netowej Minister­stwa Sprawiedliwo­ści oraz na stronie www​.pokrzyw​dzeni​.gov​.pl

Pakość – miasto monitorowane

Gmina Pakość w miesiącu listopadzie 2012 r. zakoń­czyła działania w zakresie moder­nizacji miej­skiego sys­temu monitoringu, które polegały na wymianie rejestratora oraz sys­temu prze­kazywania sygnału wizyj­nego i sterowania kamerami.

Czytaj więcej: Pakość – miasto monitorowane

Bez­płatne badanie słuchu

Gmina Pakość we współ­pracy z firmą AUDIOFON zapraszają w dniu 24.10.2012 r. na bez­płatne badanie słuchu w godz. od 10:0017:00, które odbywać się będzie w audiobusie na par­kingu przy budynku Ochot­nicz­nej Straży Pożar­nej w Pakości.

UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie

Program finan­sowany ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Nie­peł­nospraw­nych.

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że do dnia 30 września 2009 r. będą przyj­mowane wnioski o przy­znanie dofinan­sowania kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego na rok szkolny 2009/​2010.

Czytaj więcej: UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD