Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Pakość – miasto monitorowane

Gmina Pakość w miesiącu listopadzie 2012 r. zakoń­czyła działania w zakresie moder­nizacji miej­skiego sys­temu monitoringu, które polegały na wymianie rejestratora oraz sys­temu prze­kazywania sygnału wizyj­nego i sterowania kamerami.

Czytaj więcej: Pakość – miasto monitorowane

Bez­płatne badanie słuchu

Gmina Pakość we współ­pracy z firmą AUDIOFON zapraszają w dniu 24.10.2012 r. na bez­płatne badanie słuchu w godz. od 10:0017:00, które odbywać się będzie w audiobusie na par­kingu przy budynku Ochot­nicz­nej Straży Pożar­nej w Pakości.

UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie

Program finan­sowany ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Nie­peł­nospraw­nych.

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że do dnia 30 września 2009 r. będą przyj­mowane wnioski o przy­znanie dofinan­sowania kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego na rok szkolny 2009/​2010.

Czytaj więcej: UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD