Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Pik­nik rodzinny „Stop przemocy„

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, Minister­stwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo­łecz­nej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kraina Roz­woju” w Pako­ści zapraszają na pik­nik rodzinny pn. „Stop przemocy”.

Czytaj więcej: Pik­nik rodzinny „Stop prze­mocy„

Infor­macja dla seniorów z terenu miasta i gminy Pakość

W ramach projektu part­ner­skiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt roz­woju pomocy środowiskowej dla seniorów” Regionalny Ośrodek Polityki Spo­łecz­nej w Toruniu utworzył Regionalne Cen­trum Infor­macji Senioral­nej (RCIS).

Czytaj więcej: Infor­macja dla seniorów z terenu miasta i gminy Pakość

Infor­macja Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że w siedzibie Ośrodka przy ul. Ino­wrocław­skiej 14 można nieod­płat­nie wypożyczyć nowy, nie­używany sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający, w tym: łóżko, wózek inwalidzki, bal­koniki, drabinki rehabilitacyjne, miskę pneumatyczną do mycia oraz inne sprzęty. Szczegółowe infor­macje można uzyskać pod numerem tel. 52 3518 137 wew. 23.

Podziękowanie za wsparcie

W Szpitalu Wielospecjalistycz­nym im. dra Ludwika Błażka w Ino­wrocławiu odbyło się spo­tkanie dyrek­tora placówki dr n. med. Eligiusza Patalasa z bur­mistrzem Pako­ści Wiesławem Koń­czalem, pod­czas którego prze­kazane zostały podziękowania dla Gminy Pakość za okazaną pomoc w sfinan­sowaniu zakupu sprzętu i aparatury medycz­nej dla potrzeb pracowni EKG i Cen­tral­nego Laboratorium Analitycznego.

Czytaj więcej: Podziękowanie za wspar­cie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD