Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Uwaga – odwołany dyżur

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, iż dyżur eks­perta w sprawie programu „Dobry Start”, który miał się odbyć w OPS w dniu 25 sierp­nia zostaje odwołany.

Program „Dobry Start„

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację pol­skich dzieci. To 300 zł jed­norazowego wspar­cia dla wszyst­kich uczniów roz­poczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świad­czenie bez względu na dochód.

Czytaj więcej: Program „Dobry Start„

Podziękowania dla burmistrza

W dniu dzisiej­szym komen­dant Powiatowy Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu st. bryd. mgr inż. Tomasz Kruczyń­ski złożył na ręce bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia ser­deczne podziękowania za wspar­cie finan­sowe zakupu pojazdu ratowniczo-​gaśniczego, jed­nocześnie pod­kreślając iż nowy samo­chód bez wąt­pienia przy­czyni się do poprawy bez­pieczeń­stwa miesz­kań­ców gminy Pakość i całego powiatu inowrocławskiego.

Czytaj więcej: Podziękowania dla bur­mistrza

Nowy samo­chód dla Ochot­niczej Straży Pożarnej

Na mocy poro­zumienia w sprawie przy­gotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratow­nicze – zakup pojaz­dów dla jed­nostek Ochot­niczych Straży Pożar­nej – etap IV” z dnia 13 sierp­nia 2020 roku, które Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści zawarła z Wojewódz­kim Związ­kiem Ochot­niczej Straży Pożar­nej Rzecz­pospolitej Pol­skiej wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści otrzymała dofinan­sowanie na zakup lek­kiego samo­chodu ratowniczo-​gaśniczego.

Czytaj więcej: Nowy samo­chód dla Ochot­niczej Straży Pożar­nej

Tur­niej gmin „Czer­wony Szlak Życia„

Z okazji obchodzonego 14 czerwca Światowego Dnia Krwiodawcy Regionalne Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy zaprasza Pań­stwa Gminę do udziału w VI już edycji Tur­nieju Gmin „Czer­wony Szlak Życia”.

Czytaj więcej: Tur­niej gmin „Czer­wony Szlak Życia„

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD