Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Szczepmy się! Zdrowotna akcja powiatowa

Ruszyła nowa powiatowa kam­pania promująca szczepienia prze­ciwko COVID-​19 wśród miesz­kań­ców Powiatu Ino­wrocław­skiego. Zaan­gażowali się w nią samorządowcy z regionu. Uruchomiona została specjalna strona internetowa.

Czytaj więcej: Szczepmy się! Zdrowotna akcja powiatowa

Kam­pania spo­łeczna „Bez chemii na drodze”

Gmina Pakość bierze udział w ogól­nopol­skiej profilak­tycz­nej kam­panii spo­łecz­nej o ryzyku związanym z używaniem środ­ków psychoak­tyw­nych (alkoholu, nar­kotyków, dopalaczy) na drodze pt.: „Bez chemii na drodze”.

Czytaj więcej: Kam­pania spo­łeczna „Bez chemii na drodze”

Badanie mam­mograficzne odwołane

Szanow­nie Panie,
Zaplanowane na 14 paź­dzier­nika br. bez­płatne badania mam­mograficzne w Pako­ści przy budynku Ochot­niczej Straży Pożar­nej zostaje odwołane z powodu awarii mam­mobusu. O nowym ter­minie badań poin­for­mujemy, jak tylko otrzymamy infor­macje od Cen­trum Onkologii im. prof. F. Łukasz­czyka w Bydgoszczy.

Akcja prze­wonienia gazu „Jesień 2021

Infor­mujemy, że w dniach 1921 paź­dzier­nika br. Pol­ska Spółka Gazow­nic­twa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazow­niczy w Byd­gosz­czy prze­prowadzi na terenie miasta i gminy Pakość akcję prze­wonienia gazu ziem­nego „JESIEŃ 2021″, która ma na celu wykrycie i usunięcie nie­szczel­no­ści na gazowej sieci roz­dziel­czej i instalacjach wewnętrz­nych w budynkach.

Czytaj więcej: Akcja prze­wonienia gazu „Jesień 2021

Bez­płatne badanie mammograficzne

Urząd Miej­ski w Pako­ści oraz Cen­trum Onkologii w Byd­gosz­czy zapraszają na bez­płatną mam­mografię dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Badania refun­dowane przez NFZ wykonywane są w mobil­nej pracowni mammograficznej.

Czytaj więcej: Bez­płatne badanie mam­mograficzne

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD