Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Akcja „Prze­wonienie 2019

Gazow­nia w Ino­wrocławiu infor­muje o planowanej akcji prze­wonienia gazu ziem­nego, która zostanie prze­prowadzona na terenie Pako­ści w dniu 1921 listopada 2019 r.

Czytaj więcej: Akcja „Prze­wonienie 2019

Nie zmar­nuj swojego życia — spo­tkania z młodzieżą

nie zmarnuj swojego zycia

Gmina Pakość w programie zapobiegania upad­kom dla seniorów

Gmina Pakość wspól­nie z Samorządem Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego i 22 innymi samorządami uczest­niczy w „Programie zapobiegania upad­kom dla seniorów w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”. Uczest­nikami projektu mogą być osoby po 60 roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona.

Czytaj więcej: Gmina Pakość w programie zapobiegania upad­kom dla seniorów

Będą dodat­kowe patrole policji

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, skarb­nik gminy Pakość Anna Kruszka oraz komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu insp. Mar­cin Rataj­czak, pod­pisali poro­zumienie w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

I prze­gląd twór­czo­ści osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiej­szym, w Ośrodku Kul­tury i Turystyki odbył się I prze­gląd twór­czo­ści osób nie­peł­nospraw­nych. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści oraz świetlica środowiskowa „Przystań”.

Czytaj więcej: I prze­gląd twór­czo­ści osób nie­peł­nospraw­nych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD