Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Wnioski o świad­czenie 500+

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że wnioski o przy­znanie świad­czenia wychowaw­czego 500 plus na nowy okres świad­czeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć w następującym terminie:

Czytaj więcej: Wnioski o świad­czenie 500+

OPS w Pako­ści poszukuje kan­dydata na opiekuna osoby cał­kowicie ubezwłasnowolnionej

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KAN­DYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁ­KOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

ZADANIA OPIEKUNA
Zadaniem opiekuna jest ochrona interesów osobistych i mająt­kowych osoby nad którą sprawuje się opiekę. Do zadań należy szczegól­nie dbanie o środki do życia osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej (w razie ich braku powinno się dochodzić dla niej odpowied­nich świad­czeń), sprawowanie zarządu nad jej mająt­kiem: m.in. poprzez spo­rządzenie inwen­tarza majątku osoby ubez­własnowol­nionej, przed­stawienie go sądowi, a następ­nie nad­zór nad nim, dbanie o opiekę lekar­ską — tak aby osoba cał­kowicie ubez­własnowol­niona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych, reprezen­towanie wobec osób trzecich, składanie oświad­czeń woli.

Czytaj więcej: OPS w Pako­ści poszukuje kan­dydata na opiekuna osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej

Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

W dniu 05.11.2020 w Przy­chodni Lekar­skiej „MEDICUS” ul. św. Jana 19 w Pako­ści od godz. 14:00 do godz. 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śród­gał­kowego
dla Miesz­kań­ców gminy. OBOWIĄZ­KOWE zapisy osobi­ście lub telefoniczne pod nr. 525665858.

Czytaj więcej: Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śród­gał­kowego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD