Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji

Wzorem lat ubiegłych Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu mł. insp. Mar­cin Rataj­czak pod­pisali poro­zumienie finan­sowe w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

Krajowa Mapa Zagrożen Bezpieczeństwa

W związku z uruchomieniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bez­pieczeń­stwa publikujemy odnośnik do ww. narzędz­nia, dzięki któremu dowiemy się, gdzie i jakie występują zagrożenia bez­pieczeń­stwa. Miesz­kańcy danego regionu także mogą prze­kazywać infor­macje o zagrożeniach w swojej okolicy.

klik­nij…

Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Wojewódz­two Kujawsko-​Pomorskie oraz Bur­mistrz Pako­ści wspól­nie realizują program zdrowotny pod nazwą „Program profilak­tyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w opar­ciu o szczepienia prze­ciwko pneumokokom w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”. Mając na uwadze ochronę dzieci przed cięż­kimi zakażeniami, zapraszam rodziców i dzieci w wieku od 24miesiąca życia do 36 miesiąca życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką prze­ciw pneumokokom, a są miesz­kań­cami naszej gminy do skorzystania z oferty w ramach powyż­szego Programu.

Czytaj więcej: Szczepienia prze­ciw pneumokokom

Spo­tkanie z Wojewodą ws. programu 500+

28 kwietnia br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości odbyło się spotkanie w ramach projektu „Rodzina 500 plus”, w których udział wzięli: Bur­mistrz Pako­ści – Wiesław Kończal,zastępca Bur­mistrza – Szymon Łep­ski oraz Kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy – Mariusz Jarzynow­ski, Wojewoda Kujawsko-​Pomorski – Mikołaj Bog­danowicz, Dyrek­tor Wydziału Polityki Spo­łecz­nej Kujawsko-​Pomorskiego Urzędu Wojewódz­kiego – Dorota Hass.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z Wojewodą ws. programu 500+

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD