Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kon­kursu „Przyjazny Dzielnicowy”

Wydział Prewen­cji Komendy Wojewódz­kiej w Byd­gosz­czy już po raz drugi ogłasza kon­kurs pn. „Przyjazny Dziel­nicowy”, mający na celu wyróż­nienie funk­cjonariuszy, który ze szczegól­nym zaan­gażowaniem współ­działają z lokalną spo­łecz­no­ścią doprowadzającym przy tym do poprawy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Kon­kursu „Przyjazny Dziel­nicowy”

Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych

PATRZ I SŁUCHAJ!” – to kolejna akcja informacyjno-​edukacyjna skierowana głów­nie do pieszych, jako nie­chronionych uczest­ników ruchu drogo­wego. Właśnie z myślą o tej grupie użyt­kow­ników dróg powstał spot uświadamiający, jak istotna jest roz­waga, roz­sądek i ostroż­ność. Zatem „Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych” apelują kujawsko-​pomorscy policjanci.

Czytaj więcej: Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

W dniu 20 marca na terenie całego kraju będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ust­nej. Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezydenta Pol­skiego Towarzystwa Stomatologicz­nego Pani prof. dr hab. Marzeny Dominiak.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ust­nej

Poro­zumienie na dodat­kowe patrole podpisane

Wzmoc­nienie poczucia bez­pieczeń­stwa Pako­ścian i odwiedzających nasze miasto turystów to priorytet postawiony nie tylko przed służ­bami takim jak Policja ale także władzami miasta, które aktyw­nie wspierają podej­mowane w tym zakresie działania.

Czytaj więcej: Poro­zumienie na dodat­kowe patrole pod­pisane

Apel dla kierowców

W związku z roz­poczęciem prac związanych z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno na ul. Rynek prosi się o nie­po­zostawianie aut na miej­scach par­kin­gowych przy­ległych do miej­sca robót. Pozostawienie auta utrud­nia prowadzenia prac oraz grozi ewen­tual­nym uszkodzeniem samochodu.

Czytaj więcej: Apel dla kierow­ców

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD