Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Przy­mowanie wniosków na świadczenia

Infor­mujemy, że Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, od 1 sierp­nia przyj­muje w for­mie tradycyj­nej tj. papierowej wnioski na świad­czenia: Dobry Start, Rodzinne, Fun­dusz Alimen­tacyjny, w punk­cie Obsługi Klienta.

Czytaj więcej: Przy­mowanie wniosków na świad­czenia

Zła decyzja odbiera życie — akcja profilak­tyczna policji

„Zła decyzja odbiera życie” to akcja profilak­tyczna skierowana głów­nie do kierujących pojaz­dami. Właśnie z myślą o tej grupie uczest­ników ruchu powstał spot uświadamiający, że manewr wyprzedzania jest jed­nym z naj­trud­niej­szych i nie­bez­piecz­nych manew­rów wykonywanych pod­czas jazdy samochodem.

Czytaj więcej: Zła decyzja odbiera życie — akcja profilak­tyczna policji

Dezyn­fek­cja w Gminie Pakość

Infor­muję, że w gminie Pakość prowadzona jest dezyn­fek­cja naj­czę­ściej uczęsz­czanych miejsc publicznych.

Czytaj więcej: Dezyn­fek­cja w Gminie Pakość

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Szanowni Pań­stwo,
Od dzisiaj każda osoba w miej­scu publicz­nym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszyst­kich, którzy znaj­dują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miej­scach świad­czenia usług oraz w zakładach pracy.

Czytaj więcej: Obowiązek zakrywania ust i nosa

Ważny komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

W związku z panującym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicz­nym kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści prosi o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka przy ul. Ino­wrocław­skiej 14.

Czytaj więcej: Ważny komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD